ក្រុមការងារ


កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្រុម​ការ​ងារ​ខេត្ត​-ស្រុក​ចុះ​ជួយ​ស្រុក​ព្រែក​ប្រ​សព្វ​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​

ថ្ងៃ​ទី​១០​-៩​-២០​១៧

1

2