ញត្តិគាំទ្រសាលដីការតុលាការ


ញ​ត្តិ​គាំ​ទ្រ​ ចំ​ពោះ​សា​ល​ដី​ការ​តុ​លា​ការ​កំ​ពូល​លើ​សុំ​ណុំ​រឿង​បណ្តឹង​រំ​លាយ​គ​ណ​បក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ

23667311_703845003138539_86800418_n