ពិធីសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ,​ ឯ​ក​ឧ​ត្តម​អ​ភិ​បា​ល​ខេត្ត​ បាន​អញ្ជើញ​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​និង​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​ការ​ធ្វើ​បដិ​វត្តន៍​ពណ៌​មិន​បាន​ជោគ​ជ័យ​របស់​គ​ណ​បក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ​ និង​បុ​គ្គ​ល​ កឹម​ សុ​ខា​ ជូន​ដល់​យុ​វ​ជន​ នៅ​សា​ល​ម​ហោ​ស្រព​ខេត្ត​។

1

2

3