ប្រទេសអាស៊ាន ជួបប្រជុំភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអត្រាពិការភ្នែករបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មានការថយចុះ


មន្រ្តី​ជំនាញ​សុខភាព​ភ្នែក​មក​ពី​បណ្តា​ប្រទេសអា​ស៊ាន បាន​ជួប​ប្រ​ជុំ​ពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទ​ពិសោធន៍គ្នា រយៈ

ពេល២ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី១២ និងទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមអធីបតីភាព ឯកឧត្តម អេង ហួត រដ្ឋលេខាធិការ​

ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៃប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើ​យ៉ាងណា​​ឲ្យអត្រាពិការភ្នែករបស់​ប្រជាជននៅ​ក្នុងតំបន់

មាន​ការ​ថយចុះ​។

D13-06-2051

D1

D2

D3

[youtube id=”U_1dXeg8tj0″]