ប្រទេសអាស៊ាន ជួបប្រជុំភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអត្រាពិការភ្នែករបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មានការថយចុះ