សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ថ្ងៃទី១០ ដល់ ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ថ្ងៃទី១០ ដល់ ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ។