ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទូរគមនាគមន៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ នៃប្រទេសរុស្ស៊ី


ឯក​ឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី ហោ ណាំហុង រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ ជួប​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជា​មួយ​ឯក​ឧត្តម​ Nikolai Nikiforov រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួងទូរ​គមនាគមន៍ និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៃ​ប្រទេស​រុស្ស៊ី

1