ឯកឧត្ដម ថាច់ ផែន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន បើកសិក្ខាសាលា


10917290_1658654647712873_547386221329836590_n

12002815_1658654661046205_605832159070779999_n

នៅខេត្តក្រចេះបានរៀបចំបើកសិក្ខាសាលាអំពីសេចក្ដីសង្កេតសន្និដ្ឋាន ៥២ ចំណុចលើរបាយការណ៍ជាតិលើកទី ៤ និងលើក ទី ៥ ស្ដីពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ ទម្រងរើសអើងប្រឆាំង នឹងនារីភេទនៅកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម ថាច់ ផែន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន​។នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥