ញតិគាំទ្រ និងស្នាមមេដៃរបស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ វិទ្យាល័យព្រះមហាក្សត្រីយានីកុសុម:


12033145_175339269468670_4444049866119623537_n 12027715_175339309468666_2761519714593137548_n 12039223_175339349468662_5066871575269014617_n 10805581_175339386135325_3927665115002408099_n