ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីអនុសញ្ញា ស៊ី~ដ [CEDAW]


4

5 6

ក្រចេះ, ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីអនុសញ្ញា ស៊ី~ដ [CEDAW] ស្តីពីការលុប បំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ អ៊ឹង គន្ថាផាវី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ច ការនារី. ព្រឹកថ្ងៃទី ២៩~០៩~២០១៥ នៅសាលាខេត្តក្រចេះ។