ឯកឧត្តម ឆាន់ សាផានចុះអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះស្រូវប្រជាពលរដ្ឋ


2

1

3

ក្រចេះ, ថ្ងៃទី ០២-០១-២០១៦ ឯកឧត្តម ឆាន់ សាផាន ប្រធានក្រុមការងារ ចុះអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះស្រូវប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំព្រែកសាម៉ាន់ ស្រុកឆ្លូង ព្រមទាំងឧបត្ថមថវិកា២ លានរៀល ។.