ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំការអនុវត្តប្រមូលពន្ធប្រថាប់ត្រា


នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ៨​-៧​-២០​១៦​ សា​ខា​ពន្ធ​ដារ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ រៀប​ចំ​សក្ខា​សា​លា​ស្ដី​ពី​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សេច​ក្ដី​ណែ​នាំ​ការ​អនុ​វត្ត​ប្រ​មូល​ពន្ធ​ប្រ​ថាប់​ត្រា ​មាន​ការ​អញ្ជើញ​ជា ​អធិ​បតី​ពី​សំ​ណាក់​ឯក​ឧត្តម​ កែន​ សម្បត្តិ​ អគ្គ​នា​យក​រង​នៃ ​អគ្គ​នា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​ និង​លោក​ ខ័ណ្ឌ ​ចំណាន​ អភិ​បាល​រង​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។ ដែល​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​មន្ត្រី​ពន្ធ​ដារ​ទាំង​អស់​ ។

1

2

3

4

5