សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ


ក្រ​ចេះ​,ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ៧​ មករា​ ២០​១៧​÷ ចូល​រួម​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ឆ្នាំ ​២០​១២​-២០​១៧​ និង​កម្ម​វិ​ធី​អភិ​វឌ្ឍន៍​ឆ្នាំ​២០​១៧​-២០​២២​ របស់​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​គណ​បក្ស​សង្កាត់​រកា​កណ្តាល​ ក្រុង​ក្រ​ចេះ ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​។

1

2