កិច្ចប្រជុំ


កិច្ច​ប្រ​ជុំ​អំ​ពី​ការ​ងារ​ត្រៀម​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ការ​ងារ​យុទ្ធ​នា​ការ​ឃោ​ស​នា​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ​ ក្រោម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ សរ​ ចំ​រុង​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧។

1

2

3