ពិធីសំណេះសំណាល


​  ក្រ​ចេះ, ​ក្រុម​ការ​ងារ​ខេត្ត​ និង​  បេក្ខ​ជន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​គោ​លាប់​ បាន​ចុះ​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ និង​ចែក​សា​រុង​ ជូន​គ្រួ​សារ​បក្ស​ ភូមិ​ច្រ​វ៉ា​ ចំ​នួន​  ១៦៨​ គ្រួ​សារ​ ។ព្រឹក​ ថ្ងៃ​ទី​​ ១៣​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧

8

9

10

11

12