វេទិកាសាធារណៈ


ក្រ​ចេះ​,​វេ​ទិ​កា​សា​ធា​រ​ណៈ​ដើ​ម្បី​អ​នុ​វត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​យុទ្ធ​សា​ស្ត្រ​ចតុ​កោ​ណ​ដំ​ណាក់​កាល​ទី​៣​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ នៅ​ឃុំ​ស​ណ្តាន់ ​ស្រុក​សំ​បូរ​ ក្រោម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ឯ​.ឧ ​សរ​ ចំ​រុង​ អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​  ថ្ងៃ​ទី​១៧​-៨​-២០​១៧​។

1

2

3