ឯកឧត្តម ទុង ចាន្នី អញ្ជើញជាអធិបតី វេទិកាផ្គូផ្គងធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ទំនើបនិងថាមពលថ្មី កម្ពុជា-ចិន ឆ្នាំ២០១៥