ឯកឧត្តម ឆាន់ សាផានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកាគណបក្សស្រុក ឃុំ ភូមិ


168