ឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលខេត្តក្រចេះចុះមូលដ្ឋាន


10

13

11

 

ឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលខេត្តក្រចេះចុះមូល ដ្ឋានឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និង គាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រ ចតុកោណដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល និងដើម្បីស្វែងយល់ពីទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ។