ពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយ


1 2

ពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយមន្រ្តីគណបក្សខេត្តក្រចេះ វគ្គទី ២ ក្រោមអធិបតីភាព

ឯកឧត្តម ធុន គ្រី ប្រធានគណ:ប្រចាំការ គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្តក្រចេះ

ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥។