ពិធីរាប់បាតនៅវត្តព្រៃគោ


1 2 3 4

ក្រចេះ, ព្រឹកថ្ងៃទី ៨-១០-២០១៥ បិណ្ឌទី ១១ លោក ហេង សុថាអភិបាលស្រុកឆ្លូង មន្ត្រីរាជការ
អង្គភាព ការិយាល័យជុំវិញស្រុក យុវជនសហ ភាពសហព័ន្ធ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកឆ្លូង បានយកទ័យទាន និងថវិកា១២៨០០០០ រៀល ចង្ហាន់ រាប់បាតនៅវត្តព្រៃគោ ឃុំដំរីផុង
ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ ។