ពិធីផ្សព្វផ្សាយផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧


1

2

3

4

5

6

ក្រចេះ, ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ បានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តក្រចេះ។
-សមាសភាពចូលរួមសរុបចំនួន ២៧០នាក់។