ផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រធានបទ វិធីសាមញ្ញៗក្នុងការធ្វើទឹកអោយស្អាតសម្រាប់ផឹក


សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រហម​កម្ពុជា​ ខេត្ត​ក្រចេះ​ : ថ្ងៃទី ​២៣​-០៥​-២០​១៦​ បាន​ចុះ​ប្រ​ជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​ប្រធាន​បទ​ វិ​ធី​សាមញ្ញៗ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ទឹក​អោយ​ស្អាត​សម្រាប់​ផឹក​ រួម​នឹង​វិ​ធី​ធ្វើ​ទឹក​អោយ​រង​ នឹង​ធ្វើ​ទិ​វា​សំ​អាត​ភូមិ​ របស់​អ្នក​ស្មគ្រ័​ចិត្ត​ គម្រោង​បង្កើន​និរន្ត​ភាព​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​ស្អាត ​និង​ការ​អនុ​វត្ត​អនា​ម័យ​

(Increased ​Sustainable​ Access​ to​ WASH ​Facility​ Project)​ នៅ​ភូមិ​បុស​លាវ​លើ ​ឃុំ​បុស​លាវ​ ស្រុក​ចិត្រ​បុរី​ ខេត្ត​ក្រចេះ​ ឧប​ត្ថម្ភ​ថវិកា​ដោយ​មូល​នី​ធិ​កា​ទ្យេ ​តាម​រយៈ​សហ​ព័ន្ធ​អន្តរ​ជាតិ​កាក​បាទ​ក្រហម​ និង​អឌ្ឍ​ចន្ទ​ក្រ​ហម​ IFRC​ សំ​រាប់​សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុជា​ ខេត្ត​ក្រចេះ​៕

1

2

3

4

5