ពិធីសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ,​ ​  ក្រុម​ការ​ងារ​ខេត្ត​ និង​  បេក្ខ​ជន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​គោ​លាប់​ បាន​ចុះ​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណា​ល​ជា​មួយ​ប្រ​ធាន​ក្រុម ​គ្រួ​សារ​បក្ស​ និង​បាន​ផ្តល់​ថ​វិ​កា​ជូន​គ្រួ​សារ​បក្ស​ភូមិ​ ប​ន្ទា​យ ​ចំ​នួន​ ៥៤ ​គ្រួ​សារ​ និង​ ភូមិ​ គោ​លាប់​ ចំ​នួន​. ៣១​ គ្រួ​សារ​។ ថ្ងៃ​ទី​ ១៤ ​ខែ​ឧ​ស​ភា ​ឆ្នាំ ​២០​១៧

1

2

3