វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ពង្រឹងសមត្ថភាព


ក្រ​ចេះ​, ក្រុម​ការ​ងារ​ ​សា​ខា​ស​មា​គ​ម​នា​រី​កម្ពុ​ជា​ដើ​ម្បី​ស​ន្តិ​ភាព​និង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ខេត្ត​ បាន​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​មន្ទីរ​កិច្ច​ការ​នា​រី​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ​ បាន​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ ពង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ស្តី​ពី​ជំ​នាញ​សម្រប​សម្រួល​ និង​និ​យាយ​ជា​សា​ធា​រ​ណៈ​ដល់​បេក្ខ​នា​រី​ពេញ​សិ​ទ្ធិ​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​ /​ស​ង្កាត់​ ចំ​នួន​  ៦២​ នាក់​ នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​អភិ​វឌ្ឍ​ស្ត្រី​ខេត្ត​ ។ ព្រឹក​ ថ្ងៃ​១៥/​០៥/​  ២០១៧

4

5

6