ពិធីសំណេះសំណាល


ក្រ​ចេះ,​ លោក​ គង់​ គឹម​នី​ ប្រ​ធា​ន​គ​ណ​ប​ក្ស​ស្រុក​ស្នួល​ អញ្ជើញ​ជួប​ពិ​ធី​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ស​កម្ម​ជន​គ​ណ​បក្ស​ចំ​នួន​១៧០​ នាក់​ នៅ​ភូមិ​ឃ្សឹម​ក្រៅ ​ឃុំ​ឃ្សឹម​ ស្រុក​ស្នួល​ ខេត្ត​ក្រ​ចេះ

1

2

3