ញតិគាំទ្រ និងស្នាមមេដៃគាំទ្រសម្តេចតេជោរបស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ វិទ្យាល័យក្រចេះក្រុង


12041675_416405111882531_985295803_n

12048646_416405101882532_375890408_n 12033753_416405105215865_987604222_n