ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំ


9

10

ព្រឹកថ្ងៃទី ០៦~១០~២០១៥ ឯកឧត្តម សរ ចំរុង អភិបាលខេត្តក្រចេៈ អញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការ រៀបចំយន្តការគាំទ្រ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស រាជធានី ខេត្ត និងឯកសារ ផអ៣ (២០១៥~២០១៧)នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត។